Gayrimenkul Hakkında Bilgi

Gayrimenkul Ne demektir ?

Gayrimenkul tanımı, yerinde sabit, taşınmaz mallar için kullanılır. Tapu siciline kaydedilen araziler, haklar ve madenler ile Kat Mülkiyeti Kanununa göre bağımsız bölümler gayrimenkulleri oluşturur.

Taşınmaz Satışının Geçerlilik Koşulları Nelerdir ?

Gayrimenkulun satışının resmi şekilde, yani tapu sicil memurları nezaretinde yapılması gerekmektedir. Noterde yapılan satış sözleşmesi değildir. Noterler ancak gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi düzenleyebilir. Bu sözleşme ile tek taraflı tapu sicili tapu sicili kaydı yaptırılabilinir.

İpotek Ne Anlama Gelir ?

Mevcut veya ilerde doğması muhtemel olan herhangi bir nedenden kaynaklanan alacağı temin etmek için gayrimenkulu teminat olarak göstermektir.

İpotekli Bir Taşınmaz Satılabilir mi ?

Eğer alıcı taşınmazı ipoteki ile beraber kabul ederse satış mümkündür.

Mülkiyet Nedir ?

Yasalardan veya sözleşmelerden kaynaklanan bir ortaklık nedeniyle birden fazla kişinin bir taşınmaza malik olmalarıdır.

İmar Durumu Nedir ?

Parsel bazında düzenlenen ve o parselde inşaat yapılıp yapılamayacağı durumu ile, yapılabilecekse hangi şartlarda ( büyüklük, yükseklik, bahçe mesafeleri, vs. ) yapılabileceğini tanımlamak amacıyla düzenlenen belgelerdir.

Yapı Ruhsatı

Yapı ruhsatı almak için belediye veya valiliklere ( Bayındırlık Müdürlükleri ) parsel sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye şunlar eklenir;

  • Tapu
  • İmar durumu
  • İnşaat istikamet rölevesi
  • Gerekliyse kodlu kroki
  • Mimari proje
  • Statik proje
  • Elektrik tesisat projesi

İnşa Halindeki Yapıdan Daire Alırken Nelere Dikkat edilmeli ?

Bu tip yapıdan daire alırken Kat İrtifak Tapusu ile daire alınmalıdır.

Devre Mülk Hakkı Ne Demektir ?

Mesken olarak kullanılmaya elverişli yapılmış, kat irtifakı veya kat mülkiyetine dönüştürülmüş bağımsız bölümlerin maliklerinin her biri lehine yılın belirli dönemlerinde sırayla kullanma hakkıdır.

Kira Sözleşmesinde Taraflar Kimlerdir ?

İki taraf bulunur. Kiralayan ve kiracı sözleşmenin taraflarıdır. Kiraya verenin malik olması şart değildir. Kat malikinin rızası ile başkası kiraya verebilir.

Kira Sözleşmesi Yazılı Olmalı mıdır?

Sözlü kira anlaşması da geçerlidir. Yasalar önünde kanıt olarak kullanılması açısından yazılı olması yararlıdır. Yazılı sözleşme noterde yapılmadığı takdirde, mahkemede imzaya itiraz olması durumunda yargı uzar ve konu bilir kişilerce incelenir.

Kira Bedelini Kiracı Ödemez veya Geç öderse Kiralayan Ne Yapabilir ?

Yazılı kira sözleşmesi mevcutsa, kiralayan icra dairesine başvurup tahliye ihtarlı takip yapılabilir. Bu takipte 30 gün içinde ödemesi ve varsa 7 gün içinde itiraz etmesi aksi halde tahliye edileceği ihtar edilir. Hem ödeme hem itiraz olmazsa, haciz yapma hakkı ile birlikte tahliye hakkı da doğar. Kiracı 30 gün içinde kira bedelini öderse sorun kalmaz. Ancak 1 kira dönemi içinde 2 kere haklı ihtara yol açan kiracı hakkında, kira dönemi bitiminde, yeni kira dönemi başlangıcında bir ay içinde olmak kaydıyla tahliye davası açılabilir.

Kira Sözleşmesi Nasıl Yenilenir ?

Kiracı kira süresinin bitiminden 15 gün öncesine kadar kiralayanı tahliye edeceğini yazılı olarak bildirmezse kira sözleşmesi aynı şarlarda 1 yıl uzar. İki tarafın yeni bir kira sözleşmesi yapması şart değildir.

Kira Sözleşmesi ile Kiralanan Yerleri, Kiracı Üçüncü bir Şahsa Kısmen veya Tamamen Devredebilir mi ?

Kira sözleşmesinde açıkça üçüncü şahsa devir yasağı getirilmemişse devir mümkündür.

Yazılı Taahhüt Nedir ve Tahliye Yoluna Nasıl Başvurulur ?

Kiracı tarafından, tek taraflı olarak verilen açık adreste yazılı gayrimenkulü ne zaman tahliye edeceğini belirtir. Yazılı taahhüttür, ancak taahhüdün geçerli olması için ilk kira sözleşmesinin yapıldığı tarihten sonraki bir tarihi taşıması gerekir. Kira sözleşmesi ile aynı tarihi veya daha önceki bir tarihi taşıyan tahliye taahhütleri geçersizdir. Kiracının tahliye taahhüdünü noter kanalıyla yapması, kiralayan açısından yararlıdır. Tahliye edeceği tarihte taahhüt yerine getirilmezse, kiralayan icra takibiyle tahliye isteyebilir. Ayrıca mahkeme yoluna da başvurabilir.

Yeni Malikin, Konutta Kiracı Varsa Ne Yapması Gerekir ?

Yeni malik, gayrimenkulu aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde kiracıya noter kanalı ile ihtar çekip, kira bedellerini kendisine ödemesi ve varsa ihtiyaç nedeniyle tahliyesini bildirmelidir. Kiracı boşaltmazsa 6 ay sonra tahliye davası açabilir. Ayrıca kira sözleşmesinden de yararlanabilir. Örneğin Kira sözleşmesi bitimine 3 ay kala gayrimenkulun satın alınması durumunda Noterden çekilecek ihtar kira sözleşmesinin bitim tarihi olan süreyi kapsayacaktır. 6 ay bekleme durumu ortadan kalkmaktadır.

Kiracı Evi Tahliye Ettikten Sonra Evde Eski Kiracının Verdiği Zararlar İçin Ne Yapılmalıdır ?

Kiralayan bu durumda derhal mahkeme kararı ile tespit yaptırmalıdır. Bu tespitte hem onarım hem de onarım süresince geçen zamanın tazmininin belirlenmesi istenmelidir.

Arazinin Yeri Tam Olarak Nasıl Belirlenir ?

Bu iş için en doğru yol "Tapu ve Kadastro İdaresi" dir. Bölgenin bağlı olduğu Tapu ve Kadastro İdaresi'ne dilekçe ile başvurulur. İdare, bedeli karşılığı bir kadastro memuru görevlendirir. Bu memur gerekli teknik incelemeyi yaparak, Tapuda belirtilen arazinin sınırlarını ve yerini tam olarak talep sahibine gösterir.

Kat Mülkiyeti Ne Demektir ?

Tamamlanmamış bir yapının, ayrı, başlı başına kullanılmaya elverişli konut, işyeri türünden bağımsız bölümleri üzerinde, taşınmaz maliki veya malikleri tarafından kurulan, tapuya tescil edilen mülkiyet haklarıdır.

Fırsat İlanları
Kayıtlı İlan Yok!