Bankacılık Terimleri

ACİZ : Bir kimsenin borçlarını ödemeyecek duruma gelmesidir.

ACİZ BELGESİ : Haciz yoluyla takip edilen bir borçlunun yeterli malı veya karşılığı bulunmadığını bildiren resmi bir belgedir.

ACYO : Fark demektir.

AÇIK BONO : Para miktarı yazılmadan imza edilen bonoya denir.

AÇIK ÇEK : Para miktarı yazılmadan imza edilen çeke denir.

ADAT : Faize esas meblağile günlerin çarpımıdır.

ADEM-İ KABUL : Kabul etmeme.

ADEM-İ TEDİYE : Ödememe

ADİ ÇEK : Çizgili veya tasdikli olmayan çeklerdir.

AJUR : Günü gününe.

AKİT : Tarfların birbirine uygun irade beyanları ile oluşan ve onlara karşılıklı vecibeler, yükümlülükler yükleyen anlaşma

AKSEPTAN : Kabul

ANKES : Bir işletmenin kasasında mevcut parasıdır.

ANÜİTE : Bir şirkette o yıl istifası gereken miktarın faiz ile birlikte tutarına denir.

ARBİTAJ : Fiyat farklılıklarından yararlanmak

ATEL PARA : İşletmelerin çeşitli nedenlerle kullanmadıkları paralara denir.

AVAL : Poliçe ve benzeri senetlerden doğan borcun ödenmesini sağlamak üzere verilen kefalettir.

BANKA : Sermaye, para ve kredi üzerinde her çeşit işlemleri yapan, özel ve tüzel kişilerin devletin ve işletmelerin bu alandaki her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışan bir iktisadi kuruluştur.

BONİFİKASYON : Faiz ve komisyonda yapılan indirim ve kolaylık

CİRANTA : Deved,ilebilen senetlerden birini imza koyarak ciro eden kimse

DEPASMAN : Kredide limitin aşılması.

DEVELÜASYON : Kıymetten düşürme

FİZİBİLİTE RAPORU : Yapılabilirlik etüdü (Raporu)

İRTİFAK HAKKI : Bir taşınmaz mal üzerine doğrudan kullanma ve yararlanma yetkisi veren sınırlı aynı haktır.

KONKORDATO : Borçlunun barçlarına ödeme şartları hakkında alacaklıların çoğunluğu ile yaptığı anlaşmadır.

KONSİLİDASYON : Takviye-tahkim yani sağlamlaştırma

LİKİDİTE : Ticari ve mali işlemlerde kullanılan kısa vadeli sermaye

LİBERASYON : Serbest bırakma

MARJ : İhtiyat emniyet payı (bankacılıkta)

MATRAH : Bir verginin tutarını belirtmek için esas alınan değer

MONOPOL : Tek alıcı

MONOPSON : Tek satıcı

MUDİ : Emanet bırakan, tevdi eden

RANTİYE : Mülkünün parasının geliri ile yaşayan

REASÜRANS : Mükerrer sigorta (sigorta şirketlerinin sigorta ettirmeleri)

REESKONT : Tekrar iskonto

LİSTÜRN : Kooperatiflerde bir çeşit temettü - mali avantaj

SPEKÜLAYON : Piaysada daha sonraki satışlardan kar etmek amacı ile bir malı satın alma STOPAJ : Kaynakta kesme

SÜSPAN : Ortada - muallakta kalmış

TECDİT : Yenileme

TECİL : Erteleme

TESCİL : Kayıt etme

TEMDİT : Uzatma

TEMERRÜT : Bir borcun ve yükümlülüğün geç yerine getirilmesi

TEMLİK : Birini bir mülke sahip kılma, mülk kazandırma

ALACAĞIN TEMLİKİ : Bir kimsenin sahip olduğu bir alacak hakkını başka bir kimseye kanunda yazılı kurallara uygun olarak devretmesidir.

VİRMAN : hesaptan hesaba para nakli

Fırsat İlanları
Kayıtlı İlan Yok!