Kira Sözleşmesi

KİRA KONTRATI

Kira mukaveleleri mümkün olduğu ölçüde kısa, öz, anlaşılabilir olmalıdır. Bu kira mukavelesinin çok detaylandırılması ve fazla maddeye yer verilmesi karışıklılığa yol açabilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 1. Maliye Bakanlığı 'nca bastırılan kira kontratı kullanılmalıdır.
 2. Kira kontratının ön yüzünde birinci satırda yer alan " Dairesi" ibaresinin karşısına mecurun bulunduğu il Yazılır. Örnek :ANKARA ve ADANA gibi ...
 3. Pul yapıştırılmaktan kaçınılmaması gerekir, Ayrıca kontratın imzaladığı tarih, imza, ile birlikte pulun üzerine, imzalayanların el yazısı ile yazılmalıdır.
 4. Elden bir par alış verişi söz konusu ise arka yüzdeki teslimat kısmı yazılıp imzalanmalıdır.
 5. Tüm taraflar, özellikle kefil, kontratı beraberce huzurda imzalamalıdır.

KİRA KONTRATI ÖRNEĞİ

Dosya Olarak İndir

Özel Şartlar:

Her kira kontratı kendine özgü maddeler içerir, ancak örnek olması amacıyla aşağıda bir kira kontratında yer alması muhtemel maddeler belirtilmiştir. Hiç şüphesiz bu maddeler koşullara göre değiştirilebilir, eklenti ve çıkmalar yapılabilir.

 1. Daire, elektrik, gaz, sıcak ve soğuk su ve ayrıca yönetim giderleri kiracı tarafından düzenle olarak ödenecektir. Yönetim giderleri, ısıtma, kapıcı, genel temizlik ve aydınlatma vs. giderlerini kapsar. İlerde bu giderlerde meydana gelebilecek artışlar veya apartman yönetimince talep edilecek ilave giderler kiracıya ait olacaktır.
 2. kiracı, apartman yönetiminin aldığı kararlara uymakla yükümlüdür.
 3. kiracı, daireyi başkasına devir / ciro edemez
 4. kiracı ortak tesislerdeki, binanın ana yapısına ait masraflara katılmayacak bu gibi giderler mal sahibi tarafından ödenecektir.
 5. Daire, telefonlu olarak kiraya verilmiş olup,........... numaralı bu telefonun tüm harici ve dahili görüşme ücreti ile senelik abonman bedeli kiracıya aittir.
 6. Daire, kiracıya temiz, kapı- pencere ve doğramamaları sağlam, tüm sıhhi tesisat ve elektrik akşamları eksiksiz olarak teslim edilmiştir. Tahliyesi halinde aynı şekildi teslim alınacaktır.
 7. Kiracı, dairede kendi kusuru nedeni ile meydana gelebilecek her türlü hasarı, gideri kendisine ait olmak özere derhal tamir ettirecektir.
 8. Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadan dairede, herhangi bir tadilat yapmaya ve yapılan bir iş, kullanılan bir malzeme için kiralayanı borçlandırmaya yetkili değildir.
 9. Kiracı, kira bedelini her ayın ilk beş gönü içinde ......................... hesaba yatıracaktır. Kira bedeli herhangi bir nedenle kesinti yapılamaz
 10. Kira veya yönetim bedellerinde herhangi birinin zamanında ödenmemesi muacceli yet kasbeder ve tahliye nedenidir.
 11. Kontratın sona ermesinden 15 gün evvel taraflar birbirlerine yazılı olarak ihbarda bulunmadıkları takdirde, bu kontrat kendiliğinden otomatik olarak ikinci sene için yenilenir. İkinci yıl için kira bedeli...............olacaktır.
 12. Kiracı, kullanma biçiminde kendi kiraladığı dairenin dışına taşamaz. Apartman boşluğu, merdiven aralığı, kapı önü, us, gibi yerlere herhangi bir şey koyamaz. Balkonları genel görünümünü bozacak şekilde kullanamaz. Bina önünde ve otopark alanında başkanlarını engelleyici araç ve gereç bırakamaz.
 13. Kira süresinin ne surette olursa olsun oturulmasında kefil, kefaletinin devam edeceğini peşinen kabul eder.
 14. Kiracı daireyi tahliye ettikten sonra gelebilecek kendi oturduğu döneme ait masraf faturalarını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 15. Bu kontrat ..................... maddeden ibaret olup, taraflar huzurunda tanzim ve imza edilmiştir. İtilaf halinde ................... mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Aşağıda bulunan (belirtilen ) adresler tarafların kanuni adresleri olarak kabul edilmiştir.
 16. Ne kadar depozito alındığı (Dolar -TL) geri iadesi

İŞ YERİNİN KİRAYA VERİLMESİ

İş yeri olarak kiralamalarda genel uygulama, kira bedelinin net olarak saptanarak kontratta belirtilmesidir.

Yürürlükteki mevzuatta göre, kiracı kira bedeli üzerinden yüzde onbeş stopaj ve dairesine ödemekle yükümlüdür. Kiranın net olarak belirlendiği durumlarda, kiracı netten brüt kira: net kira/ 0.78 örneğin; net kirası 30.000.000 TL olan bir işyerinin brüt kirası nedir ? brüt kira eşittir : 30.000.000 /0.78: 38.461.538 TL . dir bu konu ile ilgili olarak kontratta şu şekilde bir madde konulmasında yarar vardır. "KİRA BEDELİ NET OLUP, KİRACI NETTEN BRÜTE GİDEREK HESAPLANACAK GELİR VERGİSİ VE FON PAYINI ÖDEMEKLE yükümlüdür.

TAHLİYE TAAHHÜDÜ

örnek : hali hazırda ikamete etmekte olduğu Adana -Seyhan Ata öz Sokak 55/13 adresindeki apartman dairesini hiç bir ihtara gerek kalmaksızın kendi rızamla 05.05.1997 tarihinde tahliye edeceğimi beyan ve taahhüt ederim.

a) Tarih
b) İsim
c) Adres
d) İmza

Verilen taahhütte tahliye edilecek tarih açıksa belirtilmelidir. Aksi takdirde geçersiz addedilir. Tahliye taahhüdünü dayanan tahliye davasının taahhüde edilen, tarihi izleyen bir ay içinde icra yapılmış olması zorunludur.

TAHLİYE DAVALARI

1. Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliye

Koşulları yerine getirilmiş, noterler tarafından düzenlenmiş, boşaltma tarihi açıkça belirtilmiş taahhüdüne rağmen kiracı daireye etmezse, icra müracaatla tahliye üslenebilir. Taaddüt edilen tarihi izleye bir ay icra takibi yapılmış olması gerekir.

2. Konut yada işyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye

Taşınmazı kendisi, eşi veya çocukların konut veya işyeri olarak kullanma ihtiyacı nedeniyle kira akdinin sonunda hak sahibi tahliye davası açabilir. İhtiyacın gerçek ve samimi olması esastır. İhtiyaç sahibinin bizzat kirada oturması, tahliye, tehdidi durumu çocuklarının nişanlık hali, tahliyesi üslenen yerin daha üstün vasıflı olması gibi haklılığını belirleyecek nedenler aranır.

3. Taşınmazı yeniden inşa ve imar maksadıyla tahliye

taşınmazı yeniden ve imar maksadıyla ve bu süre zarfında içinde oturmanın mümkün olmadığı, hallerde kira akdinin sonunda tahliye davası açabilir. İnşaat isteğinin samimi olması, bu talebi destekler nitelikte belediyeden onaylı proje, yardımcı ile yapılan sözleşme benzeri belgelerin ibrazı gerekir.

4. Yeniden iktisap nedeniyle tahliye

Taşınmazı iktisap eden kişi kendisi, eşi veya çocukların konut veya işyeri ihtiyacı nedeniyle iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde bu durumu kiracıya noter vasıtasıyla ihtar ederek, altı ay sonra tahliye davası açabilir, yani malik isterse eski malikle yapılan sözleşmenin bitiş tarihini takip eden bin ay içinde dava açabilir, iktisap eden kişinin bu yere ihtiyacının olduğunu kanıtlaması istenir.

5- İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye

Kiracı bir ay içinde kira bedelini vaktinde ödememesi nedeniyle iki defa yazılı ihtara muhatap kalırsa, kira sonunda kendisine tahliye davası açabilir. Akdin bitişini izleyen bir ay içinde dava açılması zorunludur.

6. kiracının veya eşinin aynı belediye sınırları içinde oturabileceği konutun bulunması nedeniyle tahliye

Aynı şehir veya belediye sınırları içinde kendisinin veya eşinin uhdesinde kayıtlı oturabileceği bir meskeni olan kimse, bu yeri malikin isteği üzerine tahliye etmek zorunda kalabilir. Dava açma süresinde bir sınırlama yoktur. Ayrıca ihtar çekmeye de gerek olmayan bu dava her zaman açılabilir.

7.Kiralanın devri halinde tahliye

Mukavelede aksine hüküm yer olmadığı hallerde kiracı kiralanan yeri kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, istifade hakkını ve mukavelesini devredemez. Bu madde hükmüne riayet etmeyenler, bir taşınmaza kiracı veya devralan sıfatı ile girenler ve ya taşınmazı işgal edenler hakkında hiç bir ihtara gerek kalmaksızın sulh mahkemelerinde tahliye davası açabilir ve fuzuli işgal kanununun hükümlerinin uygulanması istenilebilir. Kiracıya ise akde ayrılıkdan dava açılabilir. Misafir gelmesi kiracının kendisine bakıcı tutması, ortak olması, bir ticari ortaklığın diğer bir ticari ortaklıkta birleşmesi haller, bir başkasına devredilmiş anlamına gelmez. Kiralayanın üçüncü bir kişinin oturduğunu bilmesi ona ses çıkarmaması hatta kira bedelinin bu üçüncü kişiden tahsil etmesi halinde fuzuli işgalden dava açılamaz. Bu durumda kiralayan ile üçüncü kişi arasında kira sözleşmesi tesis edilmiş sayılır.

BİR KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Dairesi  
Mahallesi  
Sokağı  
Numarası  
Kiralanan Şeyin Cinsi  
Kiraya verenin adı Soyadı  
İkametgahı  
Tel  
Kiracının Adı Soyadı  
İkametgahı  
Tel  
Bir senelik kira karşılığı  
Bir aylık Kira Karşılığı  
Kira karşılığının ne şekilde Ödeneceği  
Kiranın Başlangıcı  
Kiralanan Şeyin Sözleşme Tarihindeki Durumu  
Kiralanan Şeyin ne için Kullanılacağı  

 

Pul Tarifesi: Kira sözletmesinin süresine göre bütün kira karşılığı için kiraya veren ve kiracı ile birlikte % 5 damga pulu yapıştırılır.

Bu kira sözleşmesine 210 Sayılı Kanunun (2343 Sayılı Kanun ile değişik 1. Mad. ) gereğince 800 Liralık Damga Pulu yapıştırılınca geçerlidir.

ÖZEL NOT: KİRA SÖZLEŞMESİ İMZALANDIKTAN SONRA KİRACI İLE DAİRE SAHİBİ ARASINDA HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIK ORTAYA ÇIKARSA ( KİRA ÖDEME, ZAMANINDA TAHLİYE vs.) BUNLARDAN ALTIN EMLAK'IN HİÇBİR SORUMLULUĞU VE KANUNİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR.

Ortak Zincirleme Kefil Borçlu Kiracı Kiraya Veren

 

Kira Sözleşmesinin Özel Şartları -2-

 1. Kiracı kiraladığı şeyi kendi malı gibi kullanmaya ve bozulmamasına, evsaf ve meziyetlerini, şöhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermemeye ve içinde oturanlarla (varsa) onlara karşı iyi davranmaya mecburdur.
 2. Kiralanan yerin su, elektrik, havagazı, yakıt masrafları, kapıcı parası kiracıya aittir.
 3. Kiracı kiraladığı şeyin kiracı tarafından üçüncü şahsa kısmen veya tamamen kiralanıp da taksimatı ve ciheti tahsisi değiştirilir veya herhangi bir suretle tahrip ve tadil edilirse mal sahibi kira akdini bozabileceği gibi bu yüzden vukua gelecek zarar ve ziyanı protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kiracı tazmine mecburdur. Vaki zararın üçüncü şahıs tarafından yapılmış olması mal sahibinin birinci kiracıdan talep hakkına tesir etmez.
 4. Kiralanan teyin tamiri lazım gelir ve üçüncü bir şahıs onun üzerinde bir hak iddia ederse, kiracı hemen mal sahibine haber vermeye mecburdur. Haber vermezse zarardan mesul olacaktır. Kiracı zaruri tamiratın icrasına müsaade etmeye mecburdur. Kiralanan şeyin alelade kullanılması için menteşelemek, cam taktırmak, reze koymak, kilit ve sürgü yerleştirmek, badana gibi ufak tefek kusurlar mal sahibine haber vermeden ve münasip müddet beklemeden kiracı tarafından yaptırılırsa masraflar mal sahibinden istenmez .
 5. Kiralanan şeyin vergisi ve tamiri mal sahibine, kullanılması için lazım gelen temizleme ıslah masrafları kiracıya aittir. Bu hususta adede bakılır.
 6. Kiracı kiraladığı şeyi ne halde buldu ise mal sahibine o halde ve adete göre teslim etmeye mecburdur. Kiralanan gayrimenkul içinde bulunan demirbaş eşya ve aletler kontrat müddetinin bitiminde tamamen iade ile mükelleftir. Gerek bu demirbaşlar ve gerek kiralanan şeyin teferruatı zayi edilir veya kullanmaktan dolayı eskirse kiracı bunları kıymetleriyle tazmine ve mal sahibi talep eylediği halde ödemeye mecburdur.
 7. Kiracı kiraladığı şeyi mukaveleye göre kullanmış olması hesabıyla onda ve eşyasında husule gelen eskiliği ve değişiklikten mesul olmayacaktır. Kiracının kiraladığı şeyi iyi halde almış olması asıldır.
 8. Kiracı mukavele müddetinin son ayı içinde kiralanan şeyi görmek için gelen taliplerin gezip görmesine ve vasıflarını tetkik etmesine karşı koyamaz.
 9. Kira müddeti bittiği halde kiralanan şeyi boşaltmadığı takdirde kiracı mal sahibinin bundan doğacak zarar ve ziyanını tazmin edecektir.
 10. Kontratoya yapıştırılması icap eden damga pulları ve kontrat bedel ve harçları ve belediye ve noter dairelerine ödenecek harç ve resimler kiracıya/mal sahibine aittir.
 11. Kiracının yahut kendisiyle birlikte yaşayan kimselerin yahut işçilerin sıhhati için ciddi bir tehlike teşkil edecek derece ve mahiyette bulunmayan şeyler kiracı için kiralanan şeyi tesellümden imtina ve kira müddeti içinde zuhuru halinde kontratı bozmaya ve kirada bir miktar kesmeye talepte bulunamaz.
 12. Kiracı kiralanan şeyin içinde ve dışında yaptıracağı tezyinat masrafları kendisine ait olacak ve mukavele müddeti bittiğinde yapılan her türlü masraf için tazminat istemeye hakkı olmamak ve bu gayrimenkul inşaatın tamamı mal sahibinin olacaktır.
 13. Kiracı mal sahibinin rızasını almadan masrafı kamilen kendisine ait olmak üzere şehir suyu, havagazı ve elektrik alabilecek ve apartmanda umumi anten tesisatı yoksa hususi televizyon anteni yaptırabilecektir. Bu teçhizatın sarfiyat bedelleri radyo ve televizyon abonesi gibi hizmet mukabili alınan resimler demirbaş telefon varsa bunun abone ücreti kiracıya ait olacaktır.
 14. Bu sözleşmede yazılı bulunmayan hükümlere ihtiyaç duyuldudunda 6570 sayılı kira kanunu, Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve diğer yürürlükteki alakalı kanun ve yargıtay kararları uygulanır.

İş bu sözleşme 12 özel maddeden ibarettir.

Ortak Zincirleme Kefil Borçlu Kiracı Kiraya Veren

HUSUSİ ŞARTLAR 3-

 1. Elektrik, su ,doğalgaz ve çevre temizlik vergileri KİRA STOPAJI kiracıya aittir.
 2. Elektrik su ,doğalgaz ve çevre temizlik vergileri ödendi makbuzlarının birer süreti yıl sonunda mal sahibine verilecektir. 3- Kira artışı sözleşme bittiğinde günün şartlarına mal sahibinin ve kiracının belirleyeceği rakama göre yapılacaktır.
 3. Kiracı kendi çıkmak istediği zaman
 4. üç - ay önceden yazılı olarak mal sahibine bildirecektir.
 5. Kiracı mal sahibinden işyerine yaptığı masraflardan dolayı hiçbir maddi hak talep etmeyecektir.
 6. Kiracı tahliye taahhütnamesini ve kira sözleşme ve hususi şartları hiçbir baskı altında kalmadan kabul etmiştir.
 7. Tebligat adresleri kira sözleşmesindeki adresler olup ihtilaf halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleridir.
 8. Kiralanan yer sözletmede belirtilen şekilde kullanılacaktır. Mal sahibine sorulmadan herhangi yıkım, onarım işleri yapılamaz.
 9. Yazılı izin alınmadan mecur devir ve ciro edilemez, ortak alınamaz ve unvan değiştirilemez.
 10. Etrafı rahatsız edici, komşu işyerlerine zarar verici faaliyet ve fiiller yasaktır.
 11. Kiracı kirayı HER ayın ....... arasında bankaya yatıracaktır.
 12. Bir aylık kira bedeli ödenmediği taktirde akit sonuna kadar bütün kiralar muacceliyet kasbeder. Tahliye sebebidir.
 13. Kira sözleşmesinin bitimine en az 1 ay kala yeni sözleşme yapmak istenirse yenilemek mecburidir.
 14. Kiracı aktin başlangıç tarihinden itibaren en geç bir ay içersinde elektrik ve su aboneliğini kendi üzerine çevirmek zorundadır. Bu maddenin ihlali de akte muhalefet teşkil eder.
 15. Depozito ............................ alınmıştır.
 16. Adı geçen daire kiracı tarafından tahliye edildiği zaman mal sahibi vekili ile kiracı birlikte daire kontrol ederler., varsa kırık dökükler tespit edilir. Hasar tespitinden sonra bedellerini tazmin eder.
 17. KİRA ARTIŞI.......................
 18. KİRA BEDELİ İKİNCİ YIL İÇİN.

İş bu 18 özel maddeden ibaret kira kontratı hususi şartlarının tümü üzerinde taraflarca mutabık kalınmış ve akit beraberce ........ tarihinde imza altına alınmıştır.

Ortak Zincirleme Kefil Borçlu Kiracı Kiraya Veren

 

KİRACI TARAFINDAN KİRAYA VERENE YAPILAN ÖDEMELER

Ödenen Kira Tarih Ödemenin Yapıldığı Yer İmza
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Ortak Zincirleme Kefil Borçlu Kiracı Kiraya Veren

 

TAHLİYE TAAHÜTNAMESİ

Tarih:                 

............................................................................. adresinde kiracı olarak bulunmaktayım 6570 sayılı kanunun 7. (Yedinci) maddesi gereğince mal sahibi ................................ ' a karşı hiçbir tesir ve baskı olmaksızın tamamen kendi serbest irademle boş ve noksansız olarak tarihinde tahliye etmeyi kabul ve taahhüt ederim.

Bu taahhüdümü zamanında yerinde getirmediğim taktirde mal sahibinin 6570 sayılı kira kanunun 7. Maddesi gereğince aleyhime icraya daireyi tahliye ettirmesinde muvakkatım olduğunu da ayrıca beyan ederim.

Taahhüt Eden :
ADI SOYADI İMZA:

Fırsat İlanları
Kayıtlı İlan Yok!